Koordinátor BOZP

Pro obor výstavby a stavebnictví jsou v oblasti BOZP uloženy kromě standardních rovněž atypické povinnosti v pracovněprávních vztazích i mimo ně. Jednou z nejdůležitějších povinností nově uložených zadavatelům a zhotovitelům staveb je povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP pro přípravu stavby a její realizaci na staveništi.

Zajištění koordinátora BOZP na staveništi

V souvislosti s výše uvedenou povinností nabízíme služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Námi nabízený koordinátor bezpečnosti práce na staveništi je držitelem osvědčení vydaného Českou společností stavebních koordinátorů ČSSI. Jeho odborná způsobilost byla ověřena zkouškou z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor pro klienta zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a chrání klienta před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.